aleviprojesi

ST. PÖLTEN

ALEVi KÜLTÜR BiRLiGi

Engin Sözen (St. Pölten Alevi Kültür Birligi Denetleme Kurulu Üyesi)

 

Sizlere Avrupada her geçen gün yeni atilimlarla, hertür ihtiyaçlarini, taleplerini alacagi bir yeni projeyi kisa hatlariyla anlatmaya çalisacagim. 2000 m2 bir alana yayilacak olan bu proje geçtiðimiz Cumartesi (7 / 7/ 01) tarihinde Avusturya Fed. Almanya Fed. Alevi Dernekleri, yanýnda Þehrin Belediye Baþkanýnýn katýlýmlarýyla açýldý.Proje ana hatlarýyla Cem Evi(ayrý bir yapý), Düðün salonu,Restorant, vs.bir çok kýsmýyla 1-1.5 sene içerisinde hazýr hale gelecek.

Proje tüm Alevi canlarýna açýk olmasýna raðmen sadece 80 üye hissesi, artý 10 hisseninde Derneðe ait olduðu bir þirket kurumu halinde. Dernek ve Proje Yönetimi olarak iki ayrý yönetim oluþturduk. Her ikiside kendi görev alanlarýyla uðraþmakta. Þu anda Cem evi tüm hýzýyla ilerlemekte. Çok hoþ bir mimariye sahip olacak olan Cem Evi ilk 6 aylýk çalýþma sonrasýnda faliyete geçebilecek. Mutluyuz, gururluyuz.

St. Pölten de oluþacak olan bu dev Proje hem Türkiyede hemde Avrupada tüm Alevi Derneklerine örnek teþkil edecek

red_bullet.gif (907 bytes)   Merhaba Canlar,

Basinda Projemiz

Avusturya'ya dev Alevi sitesi

St.Pölten

Özgür Politika 10 temmuz 2001

 St. Pölten'de yapýlan kültür merkezi ve cemevi açýlýþý

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu tarafýndan St. Pölten kentinde, bir cemevi ve kültür sitesinin temeli atýldý. Aþaðý Avusturya eyaletinin baþkenti St. Pölten'de temeli atýlan cemevi ve kültür sitesi, St. Pölten Alevi Kültür Birliði tarafýndan, 11 bin metrekarelik alana kurulacak. Temel atma törenine Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Baþkaný Turgut Öker, Avusturya ABF Baþkaný Mehmet Ali Çankaya, Aþaðý Avusturya Eyaleti Baþbakaný Erwin Pröll ve St. Pölten Belediye Baþkaný Willi Gruber katýldý.

Ýçinde bulunduðumuz yil, Avusturya'daki Aleviler için de atýlým yýlý. 14 Eylül günü St. Pölten'de yapýlan kültür merkezi ve cemevi açýlýþýný, 12 Ekim'de Viyana'daki merkezin açýlýþý izleyecek. Kiralanan birkaç oda, bir daire ya da bir kattan sözetmiyorum. St. Pölten'de bir arsa satýn alýnýp, bunun üzerine inþaa edilen merkezde büyük bir gösteri salonu, sergi salonu, cemevi, lokal, kafeterya ve faaliyet odalarý var. Bahçesindeki üç kanallý havuzun kenarýnda Hacý Bektaþ-ý Veli, Yunus Emre ve Pir Sultan'nýn boy heykelleri yeralýyor. Viyana'da ise satIn alýnan eski bir fabrika benzer þekilde düzenleniyor.

ÖzgürPolitika 20 eylül 2002

 

 

 

 

 

 Datenschutzerklärung
Gratis Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!